Aktualności


Jak prawidłowo zaksięgować dotację?

Bags with money

Sposób ewidencji dotacji w księgach rachunkowych uzależniony jest od rodzaju finansowanych wydatków tj. w zależności od tego, czy dany wydatek zaliczany jest do kosztów bieżących, czy dotyczy nabycia rzeczowych aktywów trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h ustawy o rachunkowości wynika, że otrzymane (nieodpłatnie) środki pieniężne należy kwalifikować do pozostałych przychodów operacyjnych. Jest to zasada ogólna, od której występują wyjątki. W przypadku otrzymania dopłat do cen sprzedaży, kwota subwencji będzie stanowiła  przychód ze sprzedaży , zaś w przypadku finansowania zakupu środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, wartość otrzymana będzie zaliczana do rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Dotację odnosimy na konta księgowe w momencie jej otrzymania tj. stosując metodę kasową. Pod datą zawarcia umowy o dofinansowanie można ująć wartość przyznanej dotacji na kontach pozabilansowych.

Jak zaksięgować dotację na wydatki zaliczane do kosztów bieżących?

Jeśli chodzi o finansowanie wydatków zaliczanych do kosztów bieżących, sprawa jest prostsza. Obowiązuje tutaj  sposób kwalifikacji  zgodny z zasadą ogólną i z uwzględnieniem właściwych okresów sprawozdawczych.

Dofinansowanie zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych w obrębie tego samego okresu, do którego odnoszą się  koszty. Wynika to z nadrzędnej zasady rachunkowości, tj. zasady współmierności przychodów i kosztów.

Dotację można również zaliczyć wprost do pozostałych przychodów operacyjnych w dacie jej otrzymania,  jeśli jest ona  związana z  bezpośrednią działalnością operacyjną jednostki. Dotyczy to dopłat do określonych przedsięwzięć takich jak:  szkolenia i kursy oraz różnego rodzaju drobne projekty nie związane z zakupem środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

W przypadku refundacji nakładów poniesionych w poprzednim okresie sprawozdawczym, tj. po dacie sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, dotację rozlicza się w księgach roku bieżącego. W sprawozdaniu finansowym sporządzanym za ten okres należy natomiast szczegółowo opisać fakt otrzymania dotacji, którą uwzględniono w księgach rachunkowych.

Przykładowa ewidencja księgowa:

1/ otrzymanie dotacji :

WN  konto 13 – „rachunek bieżący/ lub wyodrębniony dla dotacji”

MA konto 84 –„rozliczenia międzyokresowe przychodów- dotacje otrzymane” ( w analityce np. konkretny projekt)

2/odniesienie kwoty dotacji rozliczanej w czasie w przychody:

kwota odpisu przypadającego na dany okres sprawozdawczy (rata miesięczna ustalona wg zasad współmierności)

WN  konto 84 –„rozliczenia międzyokresowe przychodów”

MA konto 76 –„pozostałe przychody operacyjne – dotacje otrzymane” ( w analityce np. konkretny projekt)

3/ odniesienie kwoty dotacji  bezpośrednio w przychody:

WN  konto 13 – „rachunek bieżący/ lub wyodrębniony dla dotacji”

MA konto 76 – „pozostałe przychody operacyjne –  dotacje otrzymane” (w analityce np. konkretny projekt)

 

Często zadawane pytania:

Co z podatkiem dochodowym: Czy otrzymana dotacja stanowi przychód podlegający opodatkowaniu? Czy wydatki pokryte środkami finansowymi z dotacji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Na gruncie prawa podatkowego przychód z otrzymanej dotacji jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 21 tej ustawy)  lub nie stanowi przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 14 ust. 2 pkt 2 tej ustawy). Wartość dofinansowania należy wyłączyć z podstawy opodatkowania w wysokości odpisanej na poczet pozostałych przychodów operacyjnych.  Jednocześnie zgodnie z art. 16a – 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z art. 22a– 22o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki pokryte środkami finansowymi z dotacji, w tej części nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Jeżeli dotację przyznano po rozpoczęciu amortyzacji (dotyczy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) lub nakładów poniesionych wcześniej, to w miesiącu jej otrzymania zmniejsza się bieżące koszty uzyskania przychodów o wartość , która odpowiada poniesionym wydatkom sfinansowanym dotacją w części przypadającej do końca okresu rozliczeniowego, za który obliczany jest podatek.

Jeśli po lekturze powyższego tekstu macie Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w zakresie rozliczenia dotacji zapraszamy do kontaktu z Księgowymi Dla Biznesu.

Komentarze ( 0 )

    Skomentuj wpis

    Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Wymagane pola są oznaczone *